REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul Casei Judetene de Pensii Galati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, Legii nr. 477/2004 - Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institute publice, HG nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administrate publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare si Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Art. 2. Personalul angajat al Casei Judetene de Pensii Galati este constituit din functionari publici - care au raporturi de serviciu cu C.J.P. Galati si salariati cu contract individual de munca - care au raporturi de munca cu C.J.P. Galati.

Art. 3. Regulamentul de Ordine Interioara se aplica tuturor functionarilor publici si salariatilor angajati curcontract individual de munca, denumiti in continuare personalul C.J.P. Galati, precum si persoanelor detasate sau care efectueaza stagii de practica in cadrul C.J.P. Galafi.

Art. 4. Regulamentul de Ordine Interioara se aduce la cunostinta personalului, sub semnatura, prin grija conducatorului compartimentului respectiv. Prevederile Regulamentului de Ordine Interiara produce efecte pentru angajati, din momentul incunostiiritarii acestora.

Art. 5. Dispozitiile prezentului Regulament de Ordine Interioara pot fi completate prin decizii administrative si Note interne, privind organizarea si discipiina muncii, emise de directorul executiv al C.J.P. Galati.

Art. 6. Orice angajat interesat poate sesiza conducerea C.J.P. Galati cu privire la dispozitiile Regulamentului de Ordine Interioara, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in Regulament de Ordine Interioara este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre conducerea C.J.P. Galati, a modului de solutionare a sesizarii formulate de angajat.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA MUNCII
Timpul de munca si timpul de odihna

Art. 7. Durata normala a timpului de munca al fiecarui angajat cu norma intreaga, este de regula uniforma, de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe saptamana. Repartizarea timpului de munca se realizeaza in cadrul saptamanii de lucru de 5 zile, cu doua zile de repaus. Programul normal de lucru in zilele de luni pana joi inclusiv, incepe la ora 8:00 si se termina la ora 16:30, iar in ziua de vineri incepe la ora 8:00 si se termina la ora 14:00. Conducerea C.J.P. Galati isi rezerva dreptul, respectand limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare, de a modifica programul de lucru in functie de nevoile serviciului.

Art. 8. Evidenta prezentei la senrviciu se tine pe fiecare compartiment si directie, pe baza condicii de prezenta. Inainte de inceperea programului de lucru, precum si la sfarsitul acestuia, angajatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta de la directia, compartimentul unde sunt incadrati. Angajatii care intarzie la programul de lucru stabilit in conformitate cu prezentul regulament, au obligatia de a aduce la cunostinta superiorului ierarhic, situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora, situatie neprevazuta (boala, accident, etc.). De corectitudinea datelor inscrise in condica de prezenta si de transmiterea corecta a prezentei catre compartimentul resurse umane se fac responsabili cei care coordoneaza activitatea compartimentului. In condica de prezenta se vor nota, de catre sefii de compartimente, intarzierile si lipsurile de la program, cu specificarea daca acestea sunt sau nu motivate.

Art. 9. Situatia prezentei la serviciu se intocmeste pe fise colective de pontaj, pe baza condicii de prezenta, de catre conducatorii compartimentelor, se avizeaza de directorul executiv, pana la data de 01 ale lunii urmatoare.

Art. 10. Personalul C.J.P. Galati poate fi invoit sa lipseasca de la serviciu, in interes personal un numar de maxim 4 ore in cursul unei zile, pe baza de bilet de voie aprobat de conducerea C.J.P.. Biletul de voie se intocmeste de Compartimentul resurse umane si va cuprinde mentiunea ca angajatul pleaca in interes personal motivat, data, ora cand incepe invoirea si durata acesteia. Compartimentul resurse umane va tine evidenta invoirilor efectuate lunar de fiecare persoana in parte si va atentiona Serviciul financiar contabilitate pentru reducerea corespunzatoare a drepturilor salariale.

Art. 11. Conducatorii compartimentelor din aparatul propriu al С J.P. Galati raspund de organizarea si tinerea evidentei proprii privind concediile de odihna, concediile fara plata, zilele libere platite, concedii medicale, invoiri, absente, intarzieri de la program si alte aspecte cе privesc timpul de munca si odihna al salariatilor.

Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

Art. 12. Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor angajatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste, in raport cu vechimea in munca, potrivit legii si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral sau se poate acorda fractional, daca interesele serviciului о cer sau la solicitarea salariatului, cu conditia ca una dintre fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare. Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea angajatului pentru motive obiective, potrivit legi. Conducerea C.J.P. Galati poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, potrivit legii. Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul fiecarui an pentru anul urmator. Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecarui compartiment si se aproba de directorul executiv al C.J.P. Galati. Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea salariatului, in urmatoarele cazuri:

Ordinea efectuarii concediilor de odihna va fi stabilita esalonat in tot cursul anului, tinandu-se seama de buna desfasurare a activitatii dar si de interesele personalului. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractu! colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

Art. 13. In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile de concediu platite, in cazul urmatoarelor evenimente deosebite:

Art. 14. Pentru rezolvarea unor situatii personale, angajatii au dreptul la concedii fara plata, potrivit legii.

Art. 15. Angajatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, ce se pot acorda cu sau fara plata, potrivit legii.

Accesul in sediul Casei Judetene de Pensii Galati

Art. 16. Accesul personalului in sediul institutiei este permis numai cu prezentarea legitimatiei de serviciu, vizata la zi si a ordinelor de serviciu, in cazul delegarilor sau detasarilor. Iesirea personalului din sediul institutiei, in timpul programului de munca, este permisa numai cu aprobarea conducatorilor ierarhici, in baza unui bilet de voie. In acesta se va specifica ora de iesire/intrare si motivul iesirii din institute.

Art. 17. Accesul persoanelor din afara institutiei se face dupa cum uremeaza:

Art. 18. Primirea cetatenilor pentru depunerea de documente, cereri, memorii, reclamatii si sesizari, se face in fiecare zi a saptamanii, in cadrul programului de lucru, la ghiseele de relatii cu publicul.

Art. 19. Primirea cetatenilor care solicita audiente se face in zilele de audiente ale fiecarei saptamani, conform programului afisat.

Deplasarea, delegarea detasarea

Art. 20. Pe durata deplasarii, delegarii, respectiv a detasarii, angajatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi, potrivit legii; Deplasarea, delegarea, detasarea poate fi dispusa de conducerea C.J.P. Galati, in conditiile prevazute de lege; Deplasarea personalului institutiei in interesul serviciului in afara localitatii, se face pe baza ordinului de deplasare aprobat de directorul executiv.

CAPITOLUL III - NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA

Art. 21. Functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de munca au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopuI realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului. In exercitarea functiei publice, precum si a atributiilor de serviciu, functionarii publici si angajatii contractuali au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrative, pentru a castiga si a mentine increderea cetatenilor in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

Art. 22. Salariatii C.J.P. Galati au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art. 23. Salariatii au obligatia de a apara in mod loial prestigiul C.J.P. Galati, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei institutii publice. Personalul din cadrul C.J.P. Galati poate avertiza in interes public printr-o sesizare facuta cu buna credinta, cu privire la orice fapta care presupune о incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitstii, economicitatii si transparentei. Salariatii C.J.P. Galati trebuie sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu politicile, strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale.

Art. 24. Salariatii C.J.P. Galati nu trebuie sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are calitatea de parte.

Art. 25. Salariatii C.J.P. Galati nu trebuie sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau C.J.P. Galati.

Art. 26. Salariatii C.J.P. Galati trebuie sa nu dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege, daca nu sunt abilitati in acestsens.

Art. 27. Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de directorul executiv, conform legii.

Art. 28. Salariatii C.J.P. Galati desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducerea institutiei.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONDUCERII SI ALE ANGAJATILOR
Drepturiie si obligatiile conducerii institutiei

Art. 29. Drepturiie conducerii institutiei sunt urmatoarele:

Art. 30. Obligatiile conducerii institutiei sunt urmatoarele:

Drepturiie si obligatiile salariatilor

Art. 31. Drepturiie salariatilor sunt urmatoarele:

Art. 32. Obligatiile angajatilor sunt urmatoarele:

CAPITOLUL V - DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI APLICABILE)
Abateri disciplinare

Art. 33. Conducerea institutiei dispune de prerogativa disciplinara avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare angajatilor, ori de cate ori constata ca acestia au savarsit о abatere disciplinara. Abaterea disciplinara este о fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a incalcat normele legale, Regulamentul de Ordine Interioara, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

Art. 34. In relatiile de serviciu, toti angajatii, femei si barbati, au asigurate sanse egale de afirmare profesionala si beneficiaza de un tratament egal. Este interzisa, la locul de munca, orice manifestare de hartuire sexuala, intrucat aceasta constituie discriminare dupa criteriul de sex. Prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament in legatura cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru о decizie care afecteaza acele persoane. Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire sexuala, conducerea institutiei aplica urmatoarele masuri:

Art. 35. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie cu exceptia calitatii de cadru didactic. Functionarii publici nu pot detine functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ. Functionarii publici nu pot exercita la societati comerciale cu capital privat activitati cu scop lucrativ care au legatura cu atributiile ce le revin din functiile publice pe care le detin si nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia pe care о indeplinesc.

Sanctiuni disciplinare

Art. 36. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica in cazul in care salariatul savarseste о abatere disciplinara sunt:

1. pentru functionarul public:

2. pentru personalul contractual:

Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai о singura sanctiune. Salariatii care intarzie de la programul de lucru stabilit, trebuie sa raporteze superiorului ierarhic situatia, chiar daca este un caz de forta majora. Intarzierile repetate de la programul de lucru aprobat vor fi operate corespunzator, sub semnatura conducatorului de compartiment, in foaia de pontaj si vor fi sanctionate disciplinar, in conditiile legii. Absentele trebuie aduse la cunostinta superiorului ierarhic cu exceptia cazurilor neprevazute sau independente de vointa celui in cauza (boala, accident, etc.). Sanctiunea disciplinara prevazuta la lit. a), se poate aplica direct de catre directorul executiv. Pentru sanctiunile disciplinare prevazute la lit. b) - e), punctele 1 si 2, ale art.36, conducatorul compartimentului va sesiza comisia de discipiina, sau dupa caz, conducerea institutiei.

Art. 37. Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 36, se aplica de catre directorul executiv, la propunerea comisiei de disciplina. Sanctiunile disciplinare nu pot fi dispuse decat dupa efectuarea unei cercetari prealabile si audieri efectuate de catre comisia de discipiina. Conducerea institutiei dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie. Decizia de sanctionare poate fi contestata de angajat la instantele competente, material si teritorial in termen de 30 de ziie calendaristice de la data comunicarii.

Art. 38. Conducerea institutiei poate dispune eliberarea din functie, pentru motive care tin de persoana angajatului, in conditiile legii. Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda elementele prevazute in actele normative aplicabile. Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca. Programul de audiente al Directorului Executiv al C.J.Pensii Galati, este stabilit printr-o decizie a acestuia, care poate fi modificat insa, functie de agenda de lucru. Audierea salariatilor de catre Directorul Executiv al C.J.Pensii Galati, se face doar in prezenta unei alte persoane (din cadrul Consiliului de Conducere al institutiei, reprezentantul salariatilor sau о alta persoana desemnata). Cererile si reclamatiile angajatilor se efectueaza in scris si se adreseaza, dupa caz, conducerii institutiei. Conform competentelor, acestea se vor aproba/verifica de cei in drept si se pastreaza in dosarul angajatului (conducerii institutiei). Documentele care se refera la activitatea operativa se pastreaza in dosare special destinate in acest scop. La incetarea raportului de serviciu/contractului individual de munca, angajatul are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.

CAPITOLUL VI - PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA

Art. 39. Conducerea C.J.P. Galati are obligatia sa ia masurile necesare pentru protejarea vietii, securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in apiicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

Art. 40. Instructiunile prevazute in prezentul Regulament de Ordine Interioara, impun ca fiecare salariat sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca :

Art. 41. Comportarea in caz de accidente sau incidente la locul de munca:

Art. 42. Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protectie si de lucru si materialelor igienico-sanitare:

Dispozitii in caz de pericol

Art. 43. In cazul producerii unui incendiu, evacuarea personalului se va executa conform planului intocmit in acest scop, de catre salariatul imputernicit cu P.S.I. impreuna cu reprezentantii pompierilor militari; In cazul producerii unui cutremur, salariatii vor actiona sub coordonarea Comisiei de Protectie Civila, in vederea salvarii victimelor omenesti si a bunurilor materiale de orice natura. La mobilizare si razboi responsabilul cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca, va actiona conform documentelor specifice emise in acest scop.

Art. 44. Pagube produse sau suferite de salariati:

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art. 45. Regulament de Ordine Interioara al C.J.P. Galati se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii, discipiina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.

Art. 46. Regulament de Ordine Interioara al C.J.P. Galati intra in vigoare la data de 01.04.2015 si va fi adus la cunostinta fiecarui salariat, pe baza de semnatura, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul institutiei indiferent de functie.

Art. 47. Prezentul Regulament de Ordine Interioara a fost aprobat prin Decizia nr. 2.22 /01.04.2015 a Directorului Executiv al C.J.P. Galati.