Categorii de asigurati

    In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

    Incepand cu data de 01.07.2012, contribuabilii persoane fizice care datoreaza contributii sociale obligatorii, conform cap.II si III din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, au fost preluati in administrare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate.Potrivit acestor reglementari, competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice autorizate, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 ianuarie - 30iunie 2012 cu titlu de contributii sociale aferente anului 2012,si totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea revin caselor de asigurari sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade.

    Facem precizarea ca, in conformitate cu Art. III din Ordonanta de Urgenta nr 71/26.06.2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 64/2001, termenul prevazut la art V alin (7) din OUG 125/2011, privind stabilirea contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice , s-a prorogat pana la data de 31.12.2013. De asemenea, in conformitate cu art III din OUG nr 115/2013, termenul prevazut la art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, se proroga pana la data de 30 iunie 2014 inclusiv.
Dupa aceasta data, casele de asigurari sociale nu mai transmit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala copii ale titlurilor in care sunt individualizate contributiile sociale datorate.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale

    Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor este prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.
Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.
Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
    Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.
    Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta de lege se vireaza lunar de catre angajator, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat. Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza. Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.
    Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala. ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale

 Contractul si declaratia de asigurare

  Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de Contract de asigurare sociala (Anexa 1), in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.
  Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unui Act aditional(Anexa 2)
    Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
    Astfel:

    Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
    Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
    Contractul de asigurare sociala constituie titu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.
     Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.
     In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

Stagiul de cotizare

    Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:

    Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
      Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:

    Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.
    La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.

     Stagiul de cotizare se certifica la cererea asiguratilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.