PRESTATII SI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE


Incepand cu data de 01.01.2005 , in conformitate cu prevederile Legii 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , cu modificarile si completarile ulterioare functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Are calitatea de asigurator, potrivit LEGII nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) Casa Naţionala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita in continuare CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice.
Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii.
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor impotriva diminuării sau pierderii capacităţii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute in prezenta lege si pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestaţii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
Se pot asigura in condiţiile prezentei legi , pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
Prevederile sunt aplicabile si angajaţilor romani care prestează munca in străinătate din dispoziţia angajatorilor romani, in condiţiile legii.
Au calitatea de asigurat si cetăţenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa in România.
Raporturile de asigurare , rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc între:
Calitatea de asigurat s e dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi in funcţii elective, numirii in cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz.
Dreptul la prestaţiile si serviciilede asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare si încetează o data cu aceste raporturi.
În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.
In cazul bolilor profesionale , declarate in condiţiile legii, in timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile si serviciile de asigurare se menţine si ulterior încetării raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.
In cazul bolilor profesionale , declarate in condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile si serviciile de asigurare se acorda dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de munca.
Asigurarea pentru accidente de munca siboli profesionale are următoarele obiective:
Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii si servicii:

a) Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă
Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Asigurătorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează:
În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul, în baza unei cereri, prevazute in anexa nr. 8 , din normele metodologice de aplicare Legii 346/2002, la dispozitive medicale.
Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant.
Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:
Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii:

b) Prestaţii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesională
Prestaţiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională se acorda de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii si servicii de reabilitare si reconversie profesională:

c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca
Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca datorată accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale

d) Indemnizaţia pentru trecerea temporară in alt loc de munca si indemnizaţia pentru reducerea timpului de munca
Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu îşi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca.
Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguraţilor care, in aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de munca.

e) Compensaţii pentru atingerea integrităţii
Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%.
Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă.
Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.
Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu accident de munca sau boala profesionala, respectiv cu FIAM sau BP2, după caz.
În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 din ORDIN nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioarela.

f) Despăgubiri in caz de deces
In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, in condiţiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana fizica/juridica, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces
Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării.
Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, certificat de deces - original şi copie, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.
Cererea pentru obţinerea despăgubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoţită de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

g) Rambursări de cheltuieli
Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii: